betoniarnia-start / WĘZŁY BETONIARSKIE / Sterowania 

STEROWANIE, czyli System Automatycznej Pracy Betoniarni

 

Przedstawiamy Państwu Dostępne w Polsce systemy sterowania pracą betoniarni.

Układ sterowania węzłem betoniarskim powinien zostać tak zaprojektowany, aby spełniał wymogi najnowszej normy PN-EN 206-1, którą wdraża się w Polsce od początku 2004 roku. Norma ta wprowadza nową klasyfikację betonów oraz ściśle precyzuje zakres danych, jakie wytwórca betonu towarowego ma przekazywać odbiorcy przy każdej dostawie mieszanki. Dane te muszą być nie tylko przekazywane odbiorcy, ale i archiwizowane przez wiele lat u wytwórcy. Dotyczy to w szczególności wydruków dowodów dostawy (popularne WZ), które są teraz wymagane przez normę i kontrahentów. Wydruki dokumentu dostawy zgodne z normą
PN-EN 206-1 stają się wiążącymi dokumentami poświadczającymi jakość i specyfikację dostawy.

Każdy obecny układ sterowania realizuje pełną automatyzację i wizualizację procesu technologicznego. Oznacza to, że system steruje całym procesem produkcji betonu, poczynając od ważenia składników, wsypywania ich w odpowiedniej kolejności do mieszarki, samego mieszania i opróżniania. Operator ma możliwość ciągłej obserwacji i kontroli procesu produkcji na ekranie komputera.
Rozbudowana baza danych zaimplementowana w systemie umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji produkcji i jej archiwizację. System przechowuje wszystkie dane w swoich bazach od dnia uruchomienia. Są one potem dostępne nawet przez lata (nie istnieją żadne ograniczenia czasowe).
System generuje i drukuje wszelkie potrzebne zestawienia np. dotyczące wielkości produkcji, zużycia surowców itd.

Główne cechy systemu: 

  1. Zgodność z normą PN-EN 206-1 (wydruk dowodu dostawy według normy)

  2. w pełni automatyczna praca węzła sterowana

  3. pulpit sterowniczy do pracy ręcznej, regulacji, konserwacji, remontów

  4. pełna wizualizacja pracy węzła w oparciu o komputer PC z 19" monitorem wysokiej rozdzielczości

  5. wagi na tensometrach (legalizacja na życzenie!)

  6. dowolna ilość recept wprowadzanych przez użytkownika

  7. wyjątkowo łatwa do prowadzenia baza danych zamówień przyjętych do realizacji

  8. automatyczna archiwizacja wszelkich elementów pracy węzła w bazie danych

  9. olbrzymia niezawodność pracy

Wymagania stawiane przez normę EN 206-1:2000 dla produkcji Betonu Towarowego (strona 38):

7.3 Dowód dostawy betonu towarowego.

Przy dostawie każdego ładunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczyć wykonawcy dowód dostawy, na którym są wydrukowane lub napisane ręcznie następujące informacje

- nazwa wytwórni betonu towarowego;

- numer dowodu dostawy;

- data i godzina załadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;

- numer rejestracyjny ciężarówki lub identyfikacja pojazdu;

- nabywca;

- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;

- szczegóły lub powołania specyfikacji, np: numer przepisu, numer zamówienia;

- ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych;

- deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz EN 206-1;

- nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej jeśli dotyczy);

- godzina dostawy betonu na miejsce;

- godzina rozpoczęcia rozładunku;

- godzina zakończenia rozładunku.

Dodatkowo, dowód dostawy powinien zawierać następujące dane:

a) dla betonu projektowanego:

- klasę wytrzymałości;

- klasy ekspozycji;

- klasę zawartości chlorków;

- klasę konsystencji lub jej założoną wartość;

- wartości graniczne składu betonu, jeśli są określone;

- rodzaj i klasę wytrzymałości cementu, jeśli są określone;

- typ domieszki i typ dodatku, jeśli są określone;

- właściwości specjalne, jeśli są wymagane;

- maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa;

- w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego: klasę gęstości lub założoną gęstość.

b) dla betonu recepturowego:

- szczegóły dotyczące składu, np. zawartość cementu i, jeśli to wymagane, typ domieszki;

- współczynnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość, jeśli są określone;

- maksymalny nominalny górny wymiar ziarn kruszywa.

W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje które mają być podane, powinny spełniać wymagania odpowiedniej normy.

(koniec fragmentu normy)

 
Copyright ©2018 by betoniarnia-start
Kreator Stron www